TUOTESELOSTE
29.2.2012
(entinen pvm. 22.9.2011)
 

Maalarin Pellavaöljymaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2011
 

TYYPPI
Mäntyöljyalkydi-vahvisteinen pellavaöljymaali.
SOVELTUVUUS
Sahatut ja höylätyt puupinnat sekä kestopuupinnat ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat, lipputangot.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle puupinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l, 9 l.
Ohenne
Alkydiohenne 2010
Sekoitussuhde
Alkydiohenne 2010; pohjamaalauksessa noin 5 %.
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Maalattu pinta on kuiva noin vuorokauden kuluttua.
Säänkestävyys
Öljymaalien ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja vaaleneminen säärasituksessa ajan myötä.
Kiinteäainetilavuus
n. 62 % sävystä riippuen.
Tiheys
1.3 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20%. Maalaustyön ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % . Suorita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista, sillä kosteus aiheuttaa tuoreen maalipinnan himmenemistä.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super -ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja käsittele ne Oksalakalla.

Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto- liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella.
Maalaus
Ensimaalaus:
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä. Käsittele uudet pinnat kaksi kertaa, aikaisemmin käsitellyt pinnat 1-2 kertaa. Ensimmäinen käsittely voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös Öljypohjalla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Tarvittaessa maalia voidaan ohentaa Alkydiohenteella 2010. Toinen käsittely voidaan tehdä 1-3 vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) max. 300 g/l (2010).
Maalarin Pellavaöljymaali sisältää VOC max. 300 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiini, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), ja tolyylifluanidia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluanidia, etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttiyhdistettä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III (alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia)
ofl300609 / akk261011 / hsa29122011 / 262-s


Takaisin