TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Kivitex silikaattipohjuste

 
Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI
Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen 1- komponenttinen pohjuste julkisivuihin ennen silikaattimaalausta.
SOVELTUVUUS
Betonielementti-, kalkki- ja kalkkisementtirappaus- ja kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisämaalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. Kts. käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, alikulkusillat jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.9 Muut esikäsittelyaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 4-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
3 l ja 9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, sively, harjalevitys, ruiskutus.
Kovettuminen
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Kemikaalienkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa kirjavuuden välttämiseksi.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja erittyneistä suoloista. Betonielementtipinnat voidaan maalata aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen. By 32:n mukaiset julkisivubetonit (K40) kuivuvat erittäin hitaasti, joten näiden elementtien kosteustilaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin saamiseksi ja pinnassa esiintyvän lasimaisen ja kiiltävän sementtikiven poistamiseksi. Valupinnassa esiintyvä sementtiliima on myös poistettava esim. hiekkapuhalluksella, koneellisella teräsharjauksella tai painepesulla hiekkalisäyksellä. Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi n. 6-8 viikon kovettumisajan jälkeen.
Maalaamattomaksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- ja klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat on suojattava maalaustyön ajaksi. Pohjusteroiskeet on poistettava välittömästi puhtaalla vedellä.
Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojatoimenpiteitä. Alustan esikäsittelyssä ei saa käyttää mekaanista pölyävää puhdistusmenetelmää ilman tehokasta hengityssuojainta. Yli tunnin kestävän asbestityön suorittajan on hankittava Työsuojeluhallituksen valtuutus. Huolehdittava myös asbestipitoisen jätteen asianmukaisesta talteenotosta ja hävittämisestä.

Ennen maalattu pinta:
Aikaisemmin sideainepohjaltaan orgaaniset maalit tai pinnoitteet poistetaan kokonaisuudessaan maalinpoistoaineella ja kuumavesi-painepesulla tai hiekkapuhalluksella. Aikaisemmin kalkkimaalilla maalatut, heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset pinnat poistetaan teräsharjalla tai kuumavesi-painepesulla.
Paikkaukset
Paikkaa avatut halkeamat, kolot ja kuopat ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla tarkoitukseen soveltuvilla Finnseco korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla kalkki- tai kalkkisementtilaastilla. Paikkaukset jälkihoidetaan huolellisesti ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.
Pintakäsittely
Tiiviit pinnat:
Tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat (esim. betoni) pohjustetaan kertaalleen Kivitex silikaattipohjusteen ja Kivitex silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2.
Huokoiset pinnat:
Huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat pohjustetaan "märkää-märälle" -menetelmällä Kivitex silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Kaliumsilikaattia VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jjh180205 / ome280904 / kal / 251004 / 0065400


Takaisin